19 maja 2022

10.2.1 na lata 2022-2023

Informacje o projekcie

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS

Numer naboru: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21

Rodzaj projektu: Konkursowy

Zakres interwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Tytuł projektu: Cogito ku jeszcze lepszej edukacji

Okres realizacji projektu: od: 01.02.2022 do: 30.06.2023

Typ projektu:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia

10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nabór horyzontalny

Harmonogram zajęć

  • okres V-VI 2022 >>>>
  • rok szkolny 2022/2023 >>>>
  • rok 2023  >>>>  od 20.03  >>>>

Harmonogram zajęć psychologiczno-pedagogicznych

  • okres V-VI 2022 >>>>
  • rok szkolny 2022/2023>>>>
  • rok 2023  >>>>  od 20.03 >>>>