4 czerwca 2020

10.2

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Zakres interwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Tytuł projektu: Cogito ku lepszej edukacji

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-06-30

Typ projektu:
10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego
10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia
10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników
pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym
10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk
matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw
10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, nauczania eksperymentalnego,
projekt, w ramach którego realizowane są szkolenia
projekt rozwijający kompetencje cyfrowe

Harmonogram zajęć IX-XI 2020