1 grudnia 2022

CUDO

 

Projekt CUDO (Ciało – Umysł – Duch – Osoba)

Zadanie publiczne Gminy Miejskiej Zgorzelec
Zadanie nr 2
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych

 

 

Tytuł zadania publicznego 

„Program profilaktyczny z obszaru problematyki uzależnienia od narkotyków, alkoholu
oraz przeciwdziałania przemocy i agresji CUDO Ciało – Umysł – Duch – Osoba”

Termin realizacji zadania publicznego:
15.01.2022 – 15.12.2022

Opis:

Odbiorcami programu są wszyscy uczniowie SP i LO COGITO w Zgorzelcu. Treści programowe zostały zamknięte w następujące bloki tematyczne:

 1. Moduł C – postrzeganie siebie, praca z własnym ciałem, akceptacja swojego „fizis”, wyrażanie emocji i uczuć, rozwój zdrowo pojętej asertywności.
 2. Moduł U – diagnozowanie stylów uczenia na podstawie preferencji sensorycznych i dominacji półkul mózgowych, teoria wielorakiej inteligencji, trening koncentracji uwagi, ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, kinezjologia edukacyjna („gimnastyka mózgu”), trening mentalny, wzmacnianie tzw. „kompetencji miękkich”.
 3. Moduł D – rozumienie swoich uczuć, emocji, nazywanie i wyrażanie ich, tolerancja i szacunek dla odmienności, wzmocnienie poczucia własnej wartości.
 4. Moduł D – uczestnictwo w grupie, rozwiązywanie problemów, MY i środki uzależniające, w miarę potrzeby indywidualne spotkania z psychologiem – terapeutą.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą będą miały formę strukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów edukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych.

 

     W programie zajęcia w podziale na moduły:

  • Moduł C – 20 godzin zajęć dla uczniów SP i LO
   1. zajęcia sportowo-rekreacyjne z chłopcami
   2. zajęcia taneczne z dziewczętami (arteterapia)
  • Moduł U – 20 godzin zajęć dla uczniów SP i LO
   1. Akademia Twórczego Myślenia
  • Moduł D – 20 godzin zajęć dla uczniów SP i LO
   1. grupowe zajęcia terapeutyczno-edukacyjne
   2. grupowe zajęcia integracyjno-wychowawcze
  • Moduł O – 20 godzin zajęć dla uczniów SP i LO
   1. zajęcia psychodramy
   2. indywidualne spotkania diagnozująco – terapeutyczne.

 

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SP i LO COGITO

DO UDZIAŁU W POZALEKCYJNYCH ZAJĘCIACH

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSTĘPNY
W SEKRETARIACIE
SZKOŁY

 

Zadanie dofinansowane przez

Gminę Miejską Zgorzelec

w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie 
profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2022.