4 czerwca 2020

Interreg

Tytuł projektu:

„Bawiąc – uczymy się razem” – spotkania uczniów szkół podstawowych
z polsko-niemieckiego pogranicza.

„Spielend – lernen wir zusammen” – Treffen der Grundschüler
aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet.

 

Cel projektu:

Intensyfikacja transgranicznej współpracy partnerskiej pomiędzy polską i niemiecką szkołą podstawową na terenie Euroregionu Nysa.

Projektziel:

Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der polnischen und deutschen Grundschule im Gebiet der Euroregion Neisse.

Beneficjent / Begünstigter:

Szkoła Podstawowa COGITO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu

Partner projektowy / Projektpartner:

Freier Schulträgerverein Schkola e.V.

Czas trwania projektu/Laufzeit des Projektes:

23.06.2019 – 23.07.2020

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę uczniów szkół podstawowych w wieku 6-9 lat. Dwie stałe grupy uczniów
po ok.30-34 z obu szkół spotykają się regularnie (średnio 2x w miesiącu) realizując wspólne elementy polskiej i niemieckiej podstawy programowej. Spotkania stanowią stały element szkolnego harmonogramu pracy w klasach 2-3 SP w obu szkołach. Uczniowie klasy 2 SP ze Zgorzelca, co drugi piątek wyjeżdżają do Ostritz na zajęcia przygotowane przez tamtejszą szkołę, a w tym czasie uczniowie klasy 3 SP w Zgorzelcu przyjmują rówieśników z Ostritz na zajęcia przygotowane w SP COGITO. Zajęcia będą odbywały się naprzemiennie przez cały rok szkolny. Oprócz zajęć szkolnych przewidziano również spotkania o charakterze integracyjnym, turystycznym i rekreacyjnym poza szkołą. Wspólna praca uczniów i nauczycieli wzmacnia współpracę pomiędzy szkołami i pozwoli wypracować sprawdzony w praktyce system ścisłej współpracy transgranicznej w zakresie wspólnego nauczania podstawowych umiejętności i kompetencji w edukacji wczesnoszkolnej.

Projektbeschreibung:

Das Projekt umfasst Grundschüler im Alter von 6-9 Jahren. Zwei feste Schülergruppen etwa 30-34 Schüler von beiden Schulen, Während der Treffen (durchschnittlich 2x pro Monat) werden gemeinsame Elemente des polnischen und des deutschen Rahmenlehrplan realisieren. Die Treffen werden ein festes Element des Arbeitsplans in Klassen, die an dem Projekt teilnehmen werden. Während des Projekts fahren jeden zweiten Freitag Schüler der II Kl. aus Zgorzelec nach Ostritz zum Unterricht, parallel empfangen die Schüler aus der III Kl. die Gleichaltrigen aus Ostritz in der COGITO-Grundschule. Die Veranstaltungen werden abwechselnd das ganze Schuljahr dauern. Außer Unterricht sind auch Integrations- und Freizeittreffen außerhalb der Schule vorgesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren solche Treffen vereinzelt, deswegen entstand die Notwendigkeit, diese Zusammenarbeit in einen festen Rahmen zu fassen. Regelmäßige Treffen sowie die Zusammenarbeit der Schüler und Lehrer beider Schulen verstärken die Zusammenarbeit der Schulen. Sie ermöglichen ein praxisbewährtes System der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im gemeinsamen Lernen grundlegender Kenntnisse und Kompetenzen in der frühkindlichen Schulbildung.

Rezultaty:

Rezultatem spotkań integracyjnych uczniów ze szkoły w Zgorzelcu i w Ostritz jest zniwelowanie barier językowych wśród dzieci biorących udział w projekcie. Zajęcia przyczyniły się do nawiązania kontaktów z “sąsiadem” i samodzielnego komunikowania. Uczniowie biorący udział w zajęciach szybko przyswoili słownictwo poznane podczas zajęć, więc zamierzony cel został osiągnięty, dzięki częstym spotkaniom z sąsiadem. Nauczyciele wypracowali wspólne metody i formy nauczania bilingwalnego w dwujęzycznej wersji językowej. Nauka języka niemieckiego oraz polskiego stała się bardziej atrakcyjna, dzięki promocji projektu na fanpage Facebook.

Ergebnis:

Ein Ergebnis der Integrationstreffen der Schüler aus der Schule in Zgorzelec und Ostritz ist das Abschaffen von Sprachbarrieren zwischen den Kindern, die in dem Projekt teilnahmen. Die Begegnungstage haben sich zur Anknüpfen der Kontakte mit der Nachbarn und selbstständigen Kommunizieren beigetragt. Die Schüler, die in den Begegnungstagen teilgenommen haben, erwerbten sehr schnell den Wortschatz, also das geplante Ziel wurde, dank oftmaligen Nachbar-Treffen, erreicht. Die Lehrer haben gemeinsame Methoden und Formen der bilingualen Lernen in zweisprachigen Dokumentation ausgearbeitet. Die Lehre der deutscher und polnischer Sprache wurde attraktiver dank der Präsentation des Projekts auf Facebook Fanpage.

Wartość projektu / Projektwert: 11 974,05 Euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej / Förderung aus der Europäischen Union: 85%

Strona internetowa beneficjenta/ Internetseite des Begünstigten: cogitozgorzelec.pl/

Projekt „Bawiąc – uczymy się razem” – spotkania uczniów szkół podstawowych z polsko-niemieckiego pogranicza („Spielend – lernen wir zusammen” – Treffen der Grundschüler aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022. Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie mit Mitteln des nationalen Haushalts gefördert im Rahmen des Kleinprojektefonds INTERREG Polen – Sachsen 2014 – 2022.

 

Publikacja internetowa – wersja DE: scenariusze_de

Publikacja internetowa – wersja PL: scenariusze_pl

13.09.2019 Spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników projektu CRT Radomierzyce

 

Dnia 13 września 2019 obyło się pierwsze spotkanie integracyjne dzieci ze szkół Cogito w Zgorzelcu oraz Schkola w Ostritz, w ramach projektu pn. „Bawiąc – uczymy się razem”.  W Centrum Rekreacyjno-Turystycznym w Radomierzycach dzieci pokonywały bariery językowe wspólnie bawiąc się i uczestnicząc w grach i zabawach przygotowanych przez nauczycieli. Zabawy nie było końca…

Am 13. September 2019 fand das erste Integrationstreffen der Kinder aus der Cogito Grundschule aus Zgorzelec und Schkola Grundschule aus Ostritz im Rahmen des Projekts „Bawiąc – uczymy się razem – Spielend – lernen wir zusammen” statt. In CRT Radomierzyce haben die Kinder die Sprachbarrieren überwindet – sie spielten und nahmen in verschiedenen Spielen, die von den Lehrern vorbereitet waren, teil. Spiel und Spaß hatte kein Ende…

27.09.2019 Poznajmy się bliżej Zgorzelec/2 Ostritz/3

27 września 2019 roku uczniowie klasy 2 SP gościli u siebie uczniów zaprzyjaźnionej szkoły z Ostritz. Dzieci zapoznały się z tokiem zajęć, jakie prowadzone są w szkole. Uczestniczyły w zajęciach szachowych oraz gimnastyce korekcyjnej. Wspólne zabawy integracyjne przy muzyce dopełniły wspólnie spędzony dzień, a smaczny posiłek zapełnił zgłodniałe już dziecięce brzuszki.

Uczniowie klasy 3 SP uczestniczyli w tym czasie w zajęciach zorganizowanych przez SP Schkola w Ostritz. Wspólne prace plastyczne oraz zabawy sprawiły dzieciom wiele radości.

Am 27. September 2019 haben die Schüler der zweiten Klasse die Schüler aus der befreundeten GS aus Ostritz als Gast genommen. Die Kinder haben sich mit dem Verlauf der Unterrichten die in der Schule geführt sind, bekanntgemacht. Sie nahmen in Schach-Unterricht und Gymnastik teil. Gemeinsame Spiele mit Musik ergänzten den gemeinsam verbrachter Tag, und leckere Mahlzeit hat die ausgehungerte kindische Bäuche gefühlt.

Die Schüler der 3 Klasse der GS haben gleichzeitig in den Veranstaltungen, die von der Schkola GS organisiert waren, teilgenommen. Gemeinsame künstlerische Arbeiten und Spiel haben den Kinder sehr viel Freude gemacht.

11.10.2019 Zwierzęta domowe i użytkowe Zoo Görlitz

Dnia 11 października 2019 roku uczniowie klas 2 oraz 3 Cogito oraz uczniowie SP Schkola wspólnie odwiedziły  ZOO w Görlitz. Wszyscy  brali uczestniczyli w lekcjach o tym „Co dzieje się w jajeczku?” a następnie zwiedzali ogród zoologiczny. Mimo chłodu wszyscy świetnie się bawili a w pamięci pozostały miłe wspomnienia.

Am 11. Oktober 2019 die Schüler der zweiten und dritten Klasse Cogito GS und die Schüler der Schkola GS haben zusammen ein Tierpark in Görlitz besucht. Alle nahmen in einem  Unterricht „Was passiert in einem Ei?“ teil, und danach besichtigten den Tierpark. Trotzt Kälte alle hatten sehr viel Spiel und Spaß und im Gedächtnis sind schöne Erinnerungen geblieben.

4 08.11.2019 Pogoda i jej elementy Ostritz Zgorzelec

8 listopada 2019 roku uczniowie klasy 2 SP Cogito odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę Schkola w Ostritz. Uczniowie zapoznali się ze słownictwem związanym z pogodą. Wspólne zabawy pozwoliły poznać się bliżej oraz nauczyły nowego słownictwa. Zabawy na świeżym powietrzu sprawiły dzieciom wiele radości.

Uczniowie klasy 3 SP Cogito gościli u siebie uczniów szkoły Schkola. Wspólnie zajmowali się również tematem pogody.

Am 8. November 2019 haben die Schüler der zweiten Klasse Cogito GS befreundete Schkola GS in Ostritz besucht. Die Schüler haben sich mit dem Wortschatz, der mit Wetter verbunden war, bekanntgemacht. Gemeinsame Spiele erlaubten den Kinder sich besser kennenzulernen und neuen Wortschatz zu erwerben. Die Spiele im freien Luft haben den Kinder viel Spass gegeben.

Die Schüler der dritten Klasse der Cogito GS haben die Schüler aus der Schkola GS als Gast genommen. Sie haben sich gemeinsam mit dem Thema „Wetter“ beschäftigt

5 22.11.2019 Metody badania, kalendarz pogodowy Zgorzelec Ostritz

W dniu 22.11.2019 r. odbyły się spotkania w szkołach w Ostritz i w Zgorzelcu, których tematem były “Metody badania, kalendarz pogodowy”.

Podczas spotkania w Zgorzelcu wszyscy aktywnie poznawali słownictwo pogodowe oraz wykonywali pracę plastyczną. Wspólne zabawy na placu zabaw dopełniły dzień pełen wrażeń. Dzień można zaliczyć do udanych.

Uczniowie klasy 3 SP byli gośćmi w SP w Ostritz, gdzie uczestniczyli w wycieczce do stacji pogodowej Oderwitz. Wzięli w wykładzie dotyczącym zjawisk pogodowych i próbowali odpowiedzieć na pytanie: Jak zbiera się dane pogodowe – dawniej i dziś? Przeprowadzili eksperyment z balonem meteorologicznym.

Am 22.11.2019 fanden die Begegnungstage in Schulen in Ostritz und in Zgorzelec zum Thema “Wetteruntersuchungen/Wetterkalender” statt. Während des Treffens in Zgorzelec haben alle aktiv den Wetter-Wortschatz kennengelernt und eine künstlerische Arbeit gebastelt. Gemeinsame Spiele auf dem Schulhof haben den eindrucksvollen Tag ergänzt. Den Tag kann man zu den gelungenen Tagen zählen.

Die Schüler der 3 Klasse der Cogito GS waren als Gast in Ostritz, wo sie den Wetterkabinett Oderwitz besuchten. Sie nahmen in einem Vortrag über bestimmte Wettererscheinungen teil und versuchten die Frage zu beantworten: Wie sind die Wetterdaten früher und heute gesammelt? Sie haben der Experiment zum Wetterballon vorgeführt.

 

6 06.12.2019 Bajki dawne i współczesne – spotkanie z Mikołajem w obu szkołach Ostritz Zgorzelec

W dniu 06.12.2019 r. odbyły się spotkania z Mikołajem w szkołach w Ostritz i w Zgorzelcu, których tematem były “Bajki dawne i współczesne”. Czytano bajki o “Św.Mikołaju”, o “Jasiu i Małgosi” oraz o “Kopciuszku”. Uczestnicy wykonali Mikołaja oraz choinki za pomocą odbitych i wyciętych rączek dzieci.

Am 06.12.2019 2019 fanden die Begegnungstage mit dem Nikolaus in Schulen in Ostritz und in Zgorzelec zum Thema “Alte und neue Märchen / Der heilige Nikolaus kommt zu Besuch” statt. Es wurden die Märchen über den Nikolaus, Hans und Gretel und Aschenputtel gelesen. Die Teilnehmer haben mit Hilfe von aus dem Papier ausgeschnitten Händen einen Nikolaus gestaltet.

7 13.12.2019 Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ostritz

 

Dnia 13 grudnia 2019 uczniowie klasy drugiej i trzeciej SP COGITO spotkały się wspólnie z uczniami ze szkoły Škola w Ostritz. Wspólne spotkanie przybliżyło dzieciom potrzebę pomocy świątecznej, nie tylko ludziom, ale również zwierzętom. Wspólny spacer do pobliskiego lasu, stworzył możliwość sprawienia niespodzianki leśnym zwierzątkom. Dzieci przygotowały dla nich pożywienie, które rozłożyły w lesie. Oczywiście nie obeszło się bez wspólnej zabawy.

Am 13. Dezember 2019 haben sich die Schüler der zweiten und dritten Klasse Cogito GS mit den Schüler der Schkola GS zusammen getroffen. Das gemeinsame Treffen hat den Kinder eine Notwendigkeit einer weihnachtlichen Hilfe nicht nur den Menschen aber auch den Tieren näher beigebracht. Ein gemeinsames Spaziergang in den naheliegendem Wald hat eine Möglichkeit gegeben eine Überraschung für die Wald-Tiere zu bereiten.  Die Kinder haben für ihnen die Nahrung vorbereitet, die die im Wald ausgelegt haben. Natürlich ohne gemeinsames Spiel konnte man nicht auskommen.

8 10.01.2020 Pory roku Planetarium w Görlitz

 

10 stycznia 2020 roku uczniowie klasy drugiej i trzeciej SP Cogito wraz ze swoimi rówieśnikami ze szkoły Schkola uczestniczyli we wspólnym spotkaniu w Planetarium w Görlitz. Uczniowie wspólnie oglądali niebo, gwiazdy, gwiazdozbiory.

Am 10. Januar 2020 haben die Schüler der zweiten und dritten Klasse Cogito GS gemeinsam mit den gleichaltrigen aus der Schkola GS zusammen eine Sternwarte in Görlitz besucht. Die Schüler haben gemeinsam den Himmel, Sternen und Sternbilder beobachtet.

 

9 24.01.2020 Rok i czas Zgorzelec Ostritz

„Rok i czas” to temat zajęć polskich i niemieckich dzieci, które odbyły się w piątek, 24 stycznia 2020 roku. Uczniowie klasy drugiej SP Cogito gościli u siebie dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły z Ostritz. Razem uczyli się nazw miesięcy, pór roku oraz w jaki sposób odmierza się czas. Wspólna zabawa przy muzyce, tańce oraz praca plastyczna sprawiły wszystkim wielką radość.

Klasa trzecia SP Cogito uczestniczyła w zajęciach w Ostritz. Wspólne prace plastyczne oraz różnorodne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości.

„Das Jahr und der Zeit“ war ein Thema des deutsch-polnischen Begegnungstages, der am Freitag, den 24. Januar 2020 stattfand. Die Schüler der zweiten Klasse der Cogito GS bewirteten die Kinder aus der befreundeter Schule aus Ostritz. Sie lernten gemeinsam die Namen der Monaten, Jahreszeiten und auf welche Art und Weise man den Zeit abmessen kann. Gemeinsames Spiel bei der Musik, Tanzen und künstlerische Arbeit haben allen einen riesigen Spaß gemacht.

Die dritte Klasse der Cogito GS nahm in dem Begegnungstag in Ostritz teil. Gemeinsame künstlerische Arbeiten und unterschiedliche Spiele haben den Kindern Spaß gegeben.