Konkurs biologiczno-chemiczny dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU

BIOLOGICZNO – CHEMICZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

POWIATU ZGORZELECKIEGO

 w roku szkolnym 2022/2023

 

Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Młodzieży COGITO

I. CELE KONKURSU

1. Promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, a w szczególności biologii i chemii.

2. Inspirowanie twórczego myślenia i wzmacnianie ciekawości poznawczej uczniów, a także motywowanie do dalszego uczenia się.

3. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5. Wspomaganie zdolności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

6. Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania, pogłębiania i weryfikowania wiedzy z chemii i nauk pokrewnych, w których występują procesy chemiczne.

7. Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów chemicznych i biologicznych oraz wnioskowania przez projektowanie oraz bezpieczne wykonywanie doświadczeń zgodnie z metodologią naukową.

8. Kształtowanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, a także selekcjonowania, syntezy i analizy treści nauczania/informacji w zakresie chemii. 

9. Wyróżnienie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli motywujących i przygotowujących uczniów do udziału w konkursie.

 

ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs biologiczno – chemiczny jest dwustopniowy i obejmuje:

  • etap I – etap szkolny. 

Szkoły Podstawowe zgłaszają chęć udziału uczniów klas 7-8 mailowo na adres: cogito.liceum@gmail.com  Zgłoszenie powinno być wysłane przez nauczyciela – opiekuna konkursu szkolnego do dnia 17.04.2023. Adres zwrotny będzie służyć do kontaktu w sprawach, związanych z konkursem.  

Na ten adres mailowy zostanie wysłany arkusz testowy z pytaniami, obejmującymi materiał z biologii i chemii zgodny z obowiązującą Podstawą Programową  w zakresie: 

biologia – Różnorodność życia, 

chemia – Woda i roztwory wodne. Metale, wodorotlenki i kwasy. 

Ponadto uczestnicy powinni być zaznajomieni z zasadami obserwacji mikroskopowych oraz przeprowadzania prostych doświadczeń, zgodnie z Podstawą Programową.

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych szkoły zgłaszają uczniów do etapu powiatowego Liczba zgłoszonych uczestników zależy od wielkości szkoły:

– dla szkół jednociągowych 2 uczniów;

– dla szkół o większej liczbie ciągów proporcjonalnie maksymalnie 2 uczniów / ciąg. 

TERMIN zgłoszenia uczestników etapu powiatowego: 28.04.2023

  • etap II – etap powiatowy, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

Zakres materiału taki sam jak na etapie szkolnym, poszerzony o zagadnienie z anatomii i fizjologii człowieka oraz związki organiczne.

TERMIN etapu powiatowego: 12.05.2023, godz. 9.00, ul. Piłsudskiego 1.

W części teoretycznej zgłoszeni uczniowie napiszą test z pytaniami zamkniętymi (60 min). W czasie przerwy z poczęstunkiem testy zostaną sprawdzone przez Komisję Konkursową, składającą się z nauczycieli LO COGITO: mgr Jolanty Loritz – Dobrowolskiej i mgr inż. Aleksandry Dędek oraz zaproszonych nauczycieli – opiekunów. 

Do części praktycznej przejdzie 10 uczniów z najwyższym wynikiem testu. W przypadku większej liczby osób z jednakowym wynikiem testu zostanie przeprowadzona dogrywka. Uczniowie wykonają wylosowane zadania praktyczne – obserwacje i doświadczenia, oceniane punktowo na podstawie kart pracy (30 min).

Suma punktów za test i część praktyczną zdecyduje o miejscu ucznia w konkursie.

 

NAGRODY 

  1. Nagrody rzeczowe dla laureatów pierwszych trzech miejsc w konkursie. 
  2. Dodatkowe punkty dla 10 laureatów w razie kandydowania do klasy 1 LO COGITO. 
  3. Dyplomy dla uczestników etapu powiatowego. 
  4. Podziękowania dla nauczycieli – opiekunów etapu powiatowego

Zasady organizacyjno-porządkowe:

1) Na każdym etapie Konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się Konkurs, oraz korzystania z wszelkich pomocy, z wyjątkiem dostarczonych przez Organizatora; w tym ze środków łączności (np. telefonów komórkowych) oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, na których można przechowywać informacje lub łączyć się z sieciami bezprzewodowymi.

2) Na każdym etapie Konkursu uczeń ma prawo korzystać z kalkulatora, który posiada cztery podstawowe działania matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) oraz pierwiastkowanie i obliczanie procentów. Zabrania się korzystania z kalkulatorów w telefonie komórkowym oraz w systemie operacyjnym komputera.

3) Na każdym etapie Konkursu uczeń może korzystać z brudnopisu (opieczętowana kartka opisana jako brudnopis). Po zakończeniu pracy, arkusz zadań wraz z brudnopisem zostaje zwrócony Zespołowi Nadzorującemu. Brudnopis nie podlega sprawdzeniu.

4) Podczas rozwiązywania zadań na I etapie Konkursu powiatowego (test) uczeń używa pióra lub długopisu. Nie można używać korektora, a błędne zapisy uczeń powinien przekreślić. Odpowiedzi udzielone ołówkiem nie podlegają ocenie.

5) Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników oraz wizerunku na stronie internetowej COGITO. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.